هاست ویندوز 2012

ویندوز 2012 - 100 مگابایت - (W2012-IR-P1)

زیر دامنه 1 عدد
ایمیل 50 عدد
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0ویندوز 2012 - 250 مگابایت - (W2012-IR-P2)

زیر دامنه 1 عدد
ایمیل 100 عدد
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
1 عدد بانک اطلاعاتی Sql Serverویندوز 2012 - 500 مگابایت - (W2012-IR-P3)

زیر دامنه 1 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
2 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگان حرفه ایویندوز 2012 - 1 گیگابایت - (W2012-IR-P4)

زیر دامنه 1 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
3 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگان حرفه ایویندوز 2012 - 2 گیگابایت - (W2012-IR-P5)

زیر دامنه 2 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
4 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگان حرفه ایویندوز 2012 - 5 گیگابایت - (W2012-IR-P6)

زیر دامنه 3 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
5 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگان حرفه ایویندوز 2012 - 10 گیگابایت - (W2012-IR-P7)

زیر دامنه 4 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
6 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگان حرفه ای