هاست ویندوز 2003

ویندوز 2003 - 50 مگابایت - (W2003-IR-P1)

زیر دامنه 4 عدد
ایمیل 50 عدد
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
4 عدد بانک اطلاعاتی Sql Serverویندوز 2003 - 100 مگابایت - (W2003-IR-P2)

زیر دامنه 5 عدد
ایمیل 100 عدد
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
5 عدد بانک اطلاعاتی Sql Serverویندوز 2003 - 250 مگابایت - (W2003-IR-P3)

زیر دامنه 6 عدد
ایمیل 250 عدد
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
6 عدد بانک اطلاعاتی Sql Serverویندوز 2003 - 500 مگابایت - (W2003-IR-P4)

زیر دامنه 7 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
7 عدد بانک اطلاعاتی Sql Serverویندوز 2003 - 1 گیگابایت - (W2003-IR-P5)

زیر دامنه 10 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
8 عدد بانک اطلاعاتی Sql Serverویندوز 2003 - 2 گیگابایت - (W2003-IR-P6)

زیر دامنه 20 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
9 عدد بانک اطلاعاتی Sql Serverویندوز 2003 - 5 گیگابایت - (W2003-IR-P7)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
10 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server