میزبانی وب - هاست لینوکس حرفه ای ایران

لینوکس حرفه ای ایران- 50 مگابایت - (LE-IR-P1)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل 50 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
4 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLلینوکس حرفه ای ایران- 100 مگابایت-(LE-IR-P2)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل 100 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
5 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLلینوکس حرفه ای ایران- 250 مگابایت-(LE-IR-P3)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل 250 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
6 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLلینوکس حرفه ای ایران- 500 مگابایت-(LE-IR-P4)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل 500 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
7 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLلینوکس حرفه ای ایران - 1 گیگابایت - (LE-IR-P5)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
8 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLلینوکس حرفه ای ایران - 2 گیگابایت - (LE-IR-P6)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
9 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLلینوکس حرفه ای ایران - 5 گیگابایت - (LE-IR-P7)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
10 عدد بانک اطلاعاتی My-SQL