هاست لینوکس کشور هلند

هاست لینوکس هلند - 50 مگابایت - (L-NL-P1)

زیر دامنه 5 عدد
ایمیل 50 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
4 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس هلند - 100 مگابایت - (L-NL-P2)

زیر دامنه 7 عدد
ایمیل 100 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
5 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس هلند - 250 مگابایت - (L-NL-P3)

زیر دامنه 8 عدد
ایمیل 250 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
6 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس هلند - 500 مگابایت - (L-NL-P4)

زیر دامنه 10 عدد
ایمیل 500 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
7 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس هلند - 1 گیگابایت - (L-NL-P5)

زیر دامنه 20 عدد
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
8 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس هلند - 2 گیگابایت - (L-NL-P6)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
9 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس هلند - 5 گیگابایت - (L-NL-P7)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
10 عدد بانک اطلاعاتی My-SQL