هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران - 50 مگابایت - (L-IR-P1)

زیر دامنه 7 عدد
ایمیل 50 عدد
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
4 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس ایران - 100 مگابایت - (L-IR-P2)

زیر دامنه 7 عدد
ایمیل 100 عدد
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
5 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس ایران - 250 مگابایت - (L-IR-P3)

زیر دامنه 8 عدد
ایمیل 250 عدد
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
6 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس ایران - 500 مگابایت - (L-IR-P4)

زیر دامنه 10 عدد
ایمیل 500 عدد
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
7 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس ایران - 1 گیگابایت - (L-IR-P5)

زیر دامنه 20 عدد
ایمیل نامحدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
8 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس ایران - 2 گیگابایت - (L-IR-P6)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
9 عدد بانک اطلاعاتی My-SQLهاست لینوکس ایران - 5 گیگابایت - (L-IR-P7)

زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
10 عدد بانک اطلاعاتی My-SQL